Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Konsep KMK

Definisi

KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan. Seterusnya, mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan.

Falsafah

Falsafah KMK adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. Pengurusan secara kemanusiaan bermakna pengurusan yang mementingkan manusia dan perasaan mereka. Ini adalah kerana manusia merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah jabatan/pejabat. Pengurusan secara penyertaan pula bermakna bahawa tiap-tiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada jabatan/pejabat.

KMK merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja boleh menyertai dalam proses penyelesaian masalah demi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti jabatan/ pejabat mereka.

Matlamat

Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja
melalui:

a. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja;
b. Semangat bekerja secara berkumpulan;
c. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif;
d. Penglibatan dan minat terhadap kerja;
e. Dorongan kerja yang tinggi; dan
f. Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, jabatan/pejabat dan negara.

Bahasa Melayu

Prinsip-prinsip Asas KMK

Prinsip-prinsip Asas KMK

KMK adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip asas seperti berikut:

a. Pekerja-pekerja diiktirafkan sebagai sumber yang paling bernilai disamping lain-lain sumber pengurusan;
b. Memajukan pekerja sebagai ahli jabatan/pejabat yang berguna;
c. Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat;
d. Bekerja secara berkumpulan;
e. Kreativiti sentiasa digalakkan; dan
f. Projek adalah berkaitan dengan tugas-tugas harian.

Faedah-faedah daripada KMK

Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi hasil dari pelaksanaan KMK. Di antaranya ialah:

a. Mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan;
b. Memupuk kerjasama di kalangan pekerja;
c. Memberi kepuasan bekerja;
d. Menambah dorongan untuk bekerja;
e. Memberi keyakinan mengenai kebolehan diri sendiri;
f. Mengasah bakat kepimpinan di kalangan pekerja-pekerja;
g. Menggalakkan daya kreativiti di kalangan pekerja; dan
h. Memperbaiki sistem dan cara kerja.

Pelaksanaan KMK

Syarat-syarat yang diperlukan bagi melaksanakan KMK ialah:

a. Pewujudan struktur KMK;
b. Latihan yang berkesan; dan
c. Sistem pengiktirafan yang berkesan.

Struktur KMK

Struktur KMK yang sedang diamalkan sekarang mengandungi komponen-komponen berikut:

a. Jawatankuasa Pemandu KMK;

Jawatankuasa Pemandu ialah sebuah jawatankuasa yang merangka dasar pelaksanaan KMK dan memberi pertimbangan serta keputusan kepada cadangan-cadangan penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh KMK.

b. Fasilitator;

Fasilitator adalah terdiri dari ketua-ketua Bahagian atau pekerja-pekerja yang dipilih oleh pihak pengurusan. Fasilitator ini adalah bertanggungjawab untuk satu KMK atau lebih. Peranan fasilitator adalah seperti berikut:

i. Berhubung dengan semua peringkat pengurusan dan mendapat
sokongan dan bantuan mereka;
ii. Memberi latihan kepada ketua-ketua Kumpulan dan membantu
melatih ahli-ahli Kumpulan apabila diperlukan;
iii. Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong (supportive);
iv. Memastikan bahawa Kumpulan akan menumpukan aktiviti-
aktiviti mereka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan
kerja mereka;
v. Sebagai orang tengah dalam penyelesaian masalah;
vi. Sebagai pakar rujuk kepada Kumpulan;
vii. Mengesan kemajuan Kumpulan; dan
viii. Menilai hasil program serta kos dan melaporkan kepada pengurusan.

c. Ketua Kumpulan;

Ketua Kumpulan yang terdiri dari ketua-ketua Unit atau pekerja- pekerja yang dipilih mempunyai peranan seperti berikut:

i. Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah dengan
bantuan fasilitator di mana perlu;
ii. Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti-aktiviti Kumpulan
dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni;
iii. Membantu Kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan;
iv. Mengelolakan mesyuarat dengan teratur dan berkesan;
v. Menunjukkan minat dan sokongan kepada Kumpulan;
vi. Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli;
vii. Membantu ahli-ahli menyelesaikan masalah-masalah; dan
viii. Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan.

d. Ahli-ahli KMK

Ahli-ahli KMK yang dipilih memainkan peranan seperti berikut:

i. Menghadiri mesyuarat secara tetap;
ii. Menumpukan usaha menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja;
iii. Mengenalpasti masalah-masalah, menyumbangkan idea-idea, menjalankan penyelidikan dan penyiasatan (dimana perlu) dan membantu Kumpulan ke arah penyelesaian masalah-masalah; dan
iv. Menyertai persembahan pengurusan.

Bahasa Melayu

Jawatankuasa Pemandu KMK JMM

Pengerusi: Y. Brs. En. Ibrahim Ismail

Ahli-ahli:

 1. Tn Hj Zawawi Hj Itam Osman
 2. Pn. Mahani Muhammad
 3. En. Zainal Ariffin
 4. Pn. Farizawati Sabri
 5. Pn. Nor Hanisah Ahmad
 6. En. Abd Jamil Mohd Nor
 7. Pn Azian Othman
 8. En. Saiful Bahari Mohd Sabtu
 9. En. Mohd Harris Faizal Abd Jalil
Bahasa Melayu

Fasilitator KMK JMM

Fasilitator:

 1. Pn Zarinah Sarifan (KMK 1)
 2. En. Samsol Sahar (KMK 2)
Bahasa Melayu

Kumpulan KMK 1

Ahli Kumpulan KMK 1

 1. Pn. Farizawati Sabri (Ketua)
 2. En. Mohd Razaimi Hamat
 3. En. Zamrul Amri Zakaria
 4. En. Mohd Syahrul Abd Ghani
 5. En Mokhtar Tamby Ahmad
 6. Pn. Juana Saerah Jamaluddin
 7. En. Suhaimi Osman
 8. Cik Zaitun Isa
 9. Cik Zaitun Abd Rahim
Bahasa Melayu

Kumpulan KMK 2

Ahli Kumpulan KMK 2

 1. Pn Eyo Leng Yan (Ketua)
 2. En. Mohd Harris Faizal Abd Jalil
 3. En. Abd Jamil Mohd Nor
 4. Cik Hajah Hamidah Kusnan
 5. Pn Nor Asmah Abu Samah
 6. Cik Clarice Ak Pain
 7. Cik Siti Rokiah Ibrahim
 8. En Azmi Ahmad
 9. En. Brahim Musa
Bahasa Melayu